Osnovne komande

Autor: Damir D. <rooter@linux.org.ba> Datum: 13/12/2000. Dorade i nove informacije Vedran Ljubović.

Uvod

Ovaj How-To (kako-da) dokument je napisan sa ciljem da ukratko objasni neke od najvažnijih UNIX naredbi. On nije cijela lista UNIX komandi, nego samo kratki uvod za nove korisnike UNIX-a ili UNIX-u sličnih operativnih sistema kao što je Linux.

Naredbe za pomoć

man - Ova naredba izlistava "manual" (priručnik). Manual stranice su u pravilu prisutne za sve naredbe na vašem sistemu, a daju informacije vezane za samu naredbu i njene opcije.

info - Opširniji priručnik koji obično dolazi na nekoliko desetina stranica.

whatis - Daje kratku infromaciju o izabranoj naredbi.

apropos - Daje listu nredbi koje su povezane sa izabranom temom. Npr.: 'apropos cat' će izlistati sve man stranice u kojima se spominje 'cat' naredba.

help - Daje pomoć za ugrađene naredbe tj. naredbe koje nisu u vidu samostalne izvršne datoteke. Pokreće se sa 'help [whaton]'.

Navigacija kroz direktorije

pwd - Daje cijeli put do direktorija u kojem se nalazite.

cd - Mijenja direktorij. Koristi se sa 'cd [direktorij]'.

ls - Naredba za izlistavanje datoteka i direktorija u trenutnom direktoriju.

mkdir - Naredba za pravljenje direktorija. Koristi se sa 'mkdir direktorija'.

rmdir - Naredba za brisanje direktorija. Koristi se sa 'rmdir direktorija'.

Pravljenje, mijenjanje i pregledanje tekst datoteka

vi - Jedini tekst editor za koji se može garantovati da će biti prisutan na svim UNIX-olikim sistemima. Pročitajte naš priručnik za Vi editor. Sada je puno popularniji 'vim' editor. Nastalo od VI Improved - unaprijeđena verzija 'vi' editora. Većina komandi je potpuno ista tako da se može koristiti i priručnik za vi.

pico - Obični tekst editor. Koristi se sa 'pico datoteke'. Budući da su originalni programeri napustili razvoj ovog editora, a licenca sprječava njegov daljnji razvoj, nastao je GNU/nano koji je osim ispravljenih bugova i većeg broja opcija potpuno identičan pico-u. Većina distribucija danas ne sadrži pico nego samo nano.

joe - Skraćenica za Joe's Own Editor - još jedan od manje popularnih editora za konzolu.

cat - Naredba koja uzima imena datoteka kao argumente i ispisuje ih na standardni izlaz. Ako se argumenti izostave uzima tekst iz standardnog ulaza. Često se koristi za izlistavanje sadržaja datoteke - sa 'cat datoteke'.

more - Naredba za prikaz sadržaja tekst datoteke sa prekidom nakon svake stranice teksta.

less - Radi kao 'more', ali omogućuje neke napredne opcije kao šŧo je pretraga teksta, korištenje tipki PageUp i PageDown itd.

Kako prepoznati korisnike koji su trenutno na sistemu

finger - Izlistava sve korisnike koji su trenutno prijavljeni na sistem. Komanda 'finger korisnika' daje više informacija o izabranom korisniku. Na mnogim novijim distribucijama komanda finger nije prisutna.

chfn - Komanda za mijenjanje finger informacije za vaš account.

w - Izlistava sve korisnike koji su trenutno prijavljeni na sistem.

Kompresovanje datoteka i pravljenje arhiva

gzip/gunzip - Komande za kompresovanje i dekompresovanje datoteka. Kucanjem 'gzip [opcije] datoteke' će datoteka 'imedatoteke' biti zamijenjena kompresovanom datotekom 'imedatoteke.gz'. Obratite pažnju da se naredbe gzip i gunzip koriste za kompresovanje samo jedne datoteke - ako želite zapakovati više datoteka koristite naredbu "tar".

bzip2/bunzip2 - Komande vrlo slične prethodnim koje koriste napredni algoritam za kompresovanje. bzip2 algoritam daje manje datoteke, ali je nešto sporiji. Ekstenzija ovih datoteka je '.bz2'.

tar - Komanda za pakovanje više datoteka u arhivu.

Naredba 'tar -cf [arhiva.tar] [datoteka1] [datoteka2] ...' će napraviti datoteku 'arhiva.tar' koja u sebi sadrži datoteke "datoteka1", "datoteka2" itd. Tu se može navesti i direktorij koji će biti dodan zajedno sa svojim datotekama i poddirektorijima. Dodavanjem opcije 'z' odnosno 'j' se prave datoteke kompresovane naredbama gzip i bzip2 respektivno. Dakle kucate 'tar -czf [arhiva.tar.gz] [datoteka1] [datoteka2] [direktorij1] ...' Dodajte parametar 'v' da biste vidjeli napredak procesa pakovanja.

Naredba 'tar -xf [arhiva.tar]' raspakuje arhivu 'arhiva.tar'. Ponovo trebate dodati parametre 'z'

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba