Servisi

Na ovoj stranici probaćemo, po uzoru na neke slične stranice za Windows ;), izlistati neke često korištene Linux servise prema imenu njihove izvršne datoteke ili skripte za pokretanje. Lista trenutno aktivnih programa se uvijek može dobiti korištenjem naredbe ps (hint: kucajte ps aux) ili u KDEu pritiskom na Ctrl+Esc. Pored ovoga (ili: paralelno s ovim) daćemo listu čestih SysV-init skripti. Pregled init skripti možete naći u direktoriju /etc/init.d/ ili korištenjem grafičkih programa kao što je ksysv.

Zatim dati su servisi koji se pokreću kroz inetd ili xinetd.

Na kraju, pregledaćemo servise koji se nalaze u KDE autostart direktoriju odnosno koje pokreće KDED (ovo posljednje se može naći u Kontrolnom centru, pod Komponente / Upravljač servisa).

ServisAlternativna imenaOpisKonfiguracija
acpid-Suse Linux demon koji omogućuje podršku za ACPI događaje (pritisak na dugme za gašenje / sleep mode, potrošena baterija itd.)/etc/sysconfig/-
powermanagement
adsl-SysV servis za automatsko povezivanje na Internet putem ADSL veze prilikom starta sistema. Dio paketa RP PPPoE (Roaring Penguin)./usr/sbin/adsl-setup
alsasound, alsasound, esound, aumix* Memoriše stanje miksera. Bez ovog servisa razne kontrole miksera (glasnoća zvuka) bi se nakon svakog reseta vratile na polazne vrijednosti.-
anacron-Retroaktivno izvršava zadatke koje je cron (vidi ispod) propustio.?
apachehttpd, apache2Najpopularniji web server danas./etc/httpd/httpd.conf
/etc/httpd/*
atd-* Izvršava naredbe u unaprijed zadato vrijeme.?
bgpd-BGP routing demon (zebra), daje BGP mogućnosti Linux routerima.?
croncrond* Izvršava naredbe u unaprijed zadano vrijeme, redovno (svakih x). Cron se koristi za mnoge sistemske operacije, npr. pražnjenje log datoteka./etc/crontab
/etc/cron.*/
cupscupsd, cupsys* Common Unix Printing System, "server za štampu". Većina Linux mašina je podešena da štampa kroz cups server. Uobičajeno je da se na svakom računaru vrti cups server kojeg koriste lokalni programi, ali takođe je moguće štampati na udaljeni cups server./etc/cups/*
/usr/bin/cupsdconf
cups-lpd-Demon kojim CUPS simulira LPD (stariji sistem štampe).?
cvs-Concurrent Versioning System, server na kojem se mogu čuvati datoteke tako da se prati historija njihovih izmjena./etc/cvs/*
devfsd-* Kreira virtuelne datoteke uređaja.-
dhcpd-DHCP server za automatsku dodjelu IP adresa računarima./etc/dhcpd.conf
dmxdm* Ovaj "servis" će pokrenuti vašu grafičku okolinu. Pomjeranjem dm servisa određujete šta se mora završiti prije pokretanja grafičke okoline, a šta može paralelno.-
fam-* File Alteration Monitoring daemon, prati izmjene datoteka i obavještava aplikacije o njima. Pojedini programi (npr. Konqueror) ga koriste da bi pratili kada su se datoteke promijenile i osvježili prikaz./etc/fam.conf
fbset-* Podešavanje framebuffera?
fetchmail-Servis koji skida poštu u lokalne mailbox foldere./etc/fetchmailrc
ftpd-Jednostavan FTP server čije se korištenje ne preporučuje.-
gpm-Podrška za kursor miša u tekstualnim (konzolnim) aplikacijama/etc/gpm/*
hwscanharddrake, kudzu* Alati raznih distribucija za prepoznavanje hardvera i automatsko podešavanje.-
hotplug-* Podrška za uređaje koji se automatski prepoznaju i aktiviraju prilikom ukopčavanja (npr. USB stickovi, diskovi, kamere itd.)-
inetd-* Sistem koji pokreće druge demone po potrebi (npr. prilikom pristupa na određeni port)/etc/inetd.conf
inn-Internet News Network, najpopularniji news (Usenet) server.?
iptablesfirewall, SuSEfirewall*Jednostavan firewall (ugrađeni).?
ircd-IRC (Internet Relayed Chat) server/etc/ircd/*
irda-Podrška za infra-crvene kontrolne uređaje./etc/irda.conf
irkick-Applet za Kicker (kde panel) za infra-crvene kontrole.?
isdn-Učitava posebne kernel module potrebne za pojedine ISDN kartice./etc/sysconfig/isdn
joystick-Podešava podršku za joystick/etc/sysconfig/joystick
kalarmdkorgacDemon KOrganizera za alarme.?
keytablekbdPodešava ne-englesku tastaturu pod konzolom./etc/sysconfig/keyboard
kheader-Regeneriše kernel headere tako da se kompajliranje modula i sl. vrši za trenutno aktivni kernel (u slučaju da ih ima više na sistemu).-
kjournald-* Održavanje "žurnala" za datotečne sisteme koji to podržavaju (ext3).-
klipper-KDE cut&paste buffer.?
klogd-* Kernel log daemon, bilježi poruke kernela u dmesg.-
kmixkamixMikser program za kontrolu raznih audio nivoa.?
ksysguardd-Demon kojeg automatski pokreće program KSysguard (isto ono što dobijete pritiskom na Ctrl+Esc). Ako se konfiguriše na odgovarajući način, može se koristiti za nadzor udaljenog sistema./etc/ksysguarddrc
lisa-Koristan servis pomoću kojeg Konqueror dobija informacije o lokalnoj mreži.?
mingetty-* Minimalni getty, podrška za rad sa konzolom.-
mtink-Drajver koji na pojedinim Epsonovim štampačima omogućuje nadzor nivoa tinte.?
mysqlmysqldMySQL, jedan od najpopularnijih database servera/etc/my.cnf
namedbind9BIND, jedan od najpopularnijih DNS servera na internetu./etc/named.conf
netfsautofsAutomatski montira sve Samba i NFS share-ove koji su podešeni.?
networkinternet, networking* Podešava i pokreće sve mrežne uređaje i drugo što je podešeno za automatsko spajanje na Internet. Na nekim distribucijama ne smijete isključiti "network" servis čak ni ako nemate mrežu jer ne bude podešen tzv. loopback device (localhost) bez kojeg mnogi programi ne rade./etc/sysconfig/networking/*
nfs-Network File System, servis koji omogućuje razmjenu datoteka sa UNIX/Linux računarima./etc/exports
nscd-Name Service Caching Daemon, ubrzava mrežne operacije tako što pravi lokalni cache DNS servera./etc/nscd.conf
ntpdxntpdNetwork Time Protocol (NTP) automatski ažurira sat na računaru u skladu sa udaljenim serverom.?
numlock-Pali numlock.-
oki4daemon-Podrška za Oki 4w i kompatibilne štampače.?
oooqs-OpenOffice.org quick starter - tray applet za brže pokretanje.?
partmon-Daje upozorenje ako je particija blizu popunjenosti.?
portmap-Podrška za Sun RPC na Linuxu. Mnogi serveri koriste usluge portmap demona, uključujući: NFS, NIS, Samba.?
postfix-Veoma popularan mail server. Postfix je dio LSB specifikacije, tako da ga mnoge distribucije instaliraju i pokreću po defaultu mada za tim nema nikakve potrebe.?
proftpd-Jedan popularan, mada prilično nesiguran FTP server./etc/proftpd.conf
random-* Resetuje generator slučajnih brojeva. Ovo indirektno povećava sigurnost vašeg sistema.-
rawdevicesraw* Aktivira podršku za "raw" pristup blokovskim uređajima (kao što su diskovi).-
resmgrresmgrd????
rpasswdd-????
rsync-Ažurira datoteke između dva umrežena računara (npr. preko Interneta). Koristi se recimo za pravljenje mirror FTP servera.?
sambasmbd, nmbdServis koji omogućuje razmjenu datoteka sa Windows računarima (Network Neighborhood). Nmbd je komponenta za raspoznavanje tzv. netbios imena računara./etc/samba/*
saslauthd-????
sendmail-Veoma popularan mail server./etc/sendmail.rc
/etc/mail/*
snmpd-Simple Network Management Protocol (SNMP) demon. SNMP služi za jednostavniji nadzor uređaja u mreži./etc/snmpd.conf
squid-Izuzetno popularan web proxy server./etc/squid/*
sshsshdSSH (Secure SHell) demon. Omogućuje vam da na siguran način pristupite vašem računaru putem mreže./etc/ssh/*
syslogsyslogd* Glavni sistemski log (dnevnik) kojeg koriste aplikacije na sistemu. Dnevnici se zapisuju kao datoteke pod /var/log, a osnovne sistemske poruke su pod /var/log/messages./etc/syslog.conf
udev-* Novi sistem mapiranja uređaja na datoteke uveden sa kernelom 2.6 (vidjeti devfsd).-
vsftpd-Very Secure FTP Daemon, vrlo siguran FTP server.?
xfs-* X Font Server, bez njega grafička okolina (X) neće raditi./etc/X11/fs/config
xinetd-* Napredna verzija inetd, sistema koji pokreće demone po potrebi (npr. po pristupu na određeni port)./etc/xinetd.conf
/etc/xinetd.d/*

 


Najnoviju verziju dokumentacije potrazite na sajtu start.linux.org.ba